Cốc tinh thảo

Tác dụng của Cốc tinh thảo:

– Trừ phong tán nhiệt, sáng mắt, tan màng mắt.

– Trị màng mắt, quáng gà, đau đầu, đau răng, hầu tý, chảy máu cam.

– Khai bảo bản thảo: Chủ trị hầu tý, răng phong đau và các chứng ghẻ lở.

– Cương mục: Trị đầu phong đau, quáng gà, màng mắt, sau đậu sinh màng mắt, cầm máu.

Danh mục: